آمار دانشجویان

 

 

آمار دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی
350نفر
 دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی  عمومی - سراسری
132نفر
 دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی 
بین الملل
1 نفر
دستیاران بیماری های دهان و دندان
6 نفر
دستیاران  رشته اندودانتیکس  

 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط