فرم های پژوهش

 

فرم های مربوط به پایان نامه

فرم تصویب موضوع پایان نامه

فرم درخواست ثبت پروپوزال پایان نامه عمومی و تخصصی

فرم 611

فرمت نگارش پایان نامه  

 

فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی و دوره های تخصصی شعبه بین الملل چابهار

 

فرم های پژوهانه

فرم شماره 1

مشخصات دانشجوي دكتري مشمول پژوهانه

فرم شماره 2

تعهد دانشجو

فرم شماره 3

گواهی استاد راهنما

فرم شماره 4

تکمیل فرم پژوهانه (مخصوص دستیاران)

فرم شماره 5


معاونت تحقیقات و فناوری

محتوای مرتبط