اعضاء هیئت علمی

بخش اطفال
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 elahehashemi_89@yahoo.com

 استادیار

 دکتر اله السادات هاشمی

Dr_amirabadif@yahoo.com, amirabadi@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر فروغ امیرآبادی
 ramazani77@gmail.comramazani@zdmu.az.ir

 دانشیار

دکتر ناهید رمضانی

 akbariforooghdds@gmail.com  استادیار  دکتر فروغ اکبری

 mirfatemeh@yahoo.com استادیار   دکتر فاطمه میر


 استادیار
 دکتر معصومه امینی زاده

 

بخش جراحی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
  c_risbaf@yahoo.com, srisbaf@gmail.com دانشیار دکتر سیروس ریسباف


استادیار  دکتر حامد زاهدی پور
  dr.bazihossein@gmail.com   دندانپزشک عمومی-مربی دکتر حسین بزی

 

 

 

بخش بیماری های دهان
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
lm_farhad@yahoo.com

دانشیار

دکتر لیلا ملاشاهی
  nosratzehi@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر نصرت زهی
  arbabi@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر فاطمه اربابی
  honarmand56@yahoo.com دانشیار دکتر ماریه هنرمند
  shirzaiy@gmail.com  دانشیار دکتر شیرزایی
  gsm.arena2006@yahoo.com  استادیار دکتر معصومه نهی

 

 

بخش اندودانتیکس
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

eshaghalis@yahoo.com

دانشیار

دکتر اسحق علی صابری
  nargesfarhadm@yahoo.com

 دانشیار

دکتر نرگس ملاشاهی
   aliabaditahere@yahoo.com

استادیار  

 دکتر طاهره علی آبادی  
   mohammad.daryaeian@yahoo.com  استادیار دکتر محمد دریائیان
   dr.h.shahraki.ebrahimi@gmail.com  استادیار دکتر  حشمت الله شهرکی ابراهیمی
 
 استادیار دکتر  فرشید غلامی
  goroohi@gmail.com
 استادیار دکتر  حسین گروهی
   sahar1145@yahoo.com

استادیار  

دکتر سحر سلطانی

 

 

بخش رادیولوژی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
  vidamseratt@gmail.com

 استادیار

دکتر ویدا مسرت
 

zoha.sahebnasagh@gmail.com

 استادیار

دکتر ضحی صاحب نسق
 


 استادیار

دکتر طاهره مهری

 

 

 

 

بخش پاتولوژی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

kadeh@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر حمیده کده
  shirin.saravani@yahoo.com

دانشیار

دکتر شیرین سراوانی
  m.shahsavari87@yahoo.com

استادیار  

دکتر مریم شهسواری 

 

 

بخش پریودانتیکس
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 arbabi_92@yahoo.com

 استادیار

دکتر فرشته اربابی کلاتی
  Dr.rigi@gmail.com

دانشیار

دکتر محمد ایوب ریگی لادیز
 

s_a_moghadam@yahoo.com

دانشیار

دکتر سمیه انصاری مقدم
  masoudbamedi@yahoo.com  استادیار دکتر مسعود بامدی
  arbabi.parvin@gmail.com  استادیار دکتر  پروین اربابی کلاتی

 

 

بخش ترمیمی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

aghaderi62@yahoo.com

 مربی

دکتر احمد قادری
  darvishzadeh.dentist@gmail.com

 استادیار

دکتر فاطمه درویش زاده
   

so_tabatabaei@yahoo.com

 استادیار

دکتر سمیه حسینی طباطبایی
   

 dr.amin_haddad@yahoo.com

 استادیار دکتر محمدامین حداد
  atoufia901@mums.ac.ir  مربی دکتر عاطفه عطوفی  
 
دکتر زهرا جلالیدکتر مهسا کوکبی


دکتر صفورا افشاری


 

 

بخش ارتودنتیکس
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

shahri_fa@yahoo.com

استادیار 

دکتر فریبا شهری
  nedashahraki@gmail.com

استادیار 

دکتر ندا شهرکی
  fkeikhaee@yahoo.com

 استادیار

دکتر فاطمه کیخایی
   استادیار دکتر رویا هاشمی
   ahmad.sajedi65@gmail.com  استادیار  دکتر احمد ساجدی
   askary.amin@gmail.com  استادیار  دکتر امین عسکری

 

 

بخش پروتز
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
Mhormozi8818@gmail.com

استادیار  

دکتر محسن هرمزی 

استادیار 

دکتر علی آرزو بخش

استادیار  

دکتر  علیرضا معظمی
mojtaba_azarian@yahoo.com  

استادیار 

دکتر مجتبی آذریان

 مربی دکتر حسن جهانتیغی

 

 

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 bozorgmehr.e@gmail.com

PHD  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

  دکتر الهام بزرگمهر
 

 دندانپزشک عمومی

دکتر شمس الدین ریگی     
 

 دندانپزشک عمومی

دکتر راضیه کوهکن
   nadermir@yahoo.com  دندانپزشک عمومی دکتر نادر میری 
   
     

 


محتوای مرتبط