اعضاء هیئت علمی


 

بخش اطفال
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 elahehashemi_89@yahoo.com

 استادیار

 دکتر اله السادات هاشمی

Dr_amirabadif@yahoo.com, amirabadi@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر فروغ امیرآبادی
 ramazani77@gmail.com, ramazani@zdmu.az.ir

 دانشیار

دکتر ناهید رمضانی

 akbariforooghdds@gmail.com  استادیار  دکتر فروغ اکبری

 mirfatemeh@yahoo.com استادیار   دکتر فاطمه میر


 استادیار
 دکتر معصومه امینی زاده

 

بخش جراحی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
  c_risbaf@yahoo.com, srisbaf@gmail.com دانشیار دکتر سیروس ریسباف

hamedzahedi59@gmail.com
استادیار  دکتر حامد زاهدی پور

sinahakimi@yahoo.com

استادیار دکتر سینا حکیمی

me.chohedri@yahoo.com

استادیار دکتر مهدی  چوهدری

dr.bazihossein@gmail.com   دندانپزشک عمومی-مربی دکتر حسین بزی

 

بخش بیماری های دهان
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

nosratzehi@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر نصرت زهی

arbabi@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر فاطمه اربابی

honarmand56@yahoo.com دانشیار دکتر ماریه هنرمند

shirzaiy@gmail.com  دانشیار دکتر شیرزایی

gsm.arena2006@yahoo.com  استادیار دکتر معصومه نهی

 

بخش اندودانتیکس
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

eshaghalis@yahoo.com

دانشیار

دکتر اسحق علی صابری

nargesfarhadm@yahoo.com

 دانشیار

دکتر نرگس ملاشاهی

 aliabaditahere@yahoo.com

استادیار  

 دکتر طاهره علی آبادی  

 mohammad.daryaeian@yahoo.com  استادیار دکتر محمد دریائیان

 dr.h.shahraki.ebrahimi@gmail.com  استادیار دکتر  حشمت الله شهرکی ابراهیمی


 استادیار دکتر  فرشید غلامی

goroohi@gmail.com
 استادیار دکتر  حسین گروهی

 sahar1145@yahoo.com

استادیار  

دکتر سحر سلطانی

 

بخش رادیولوژی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

vidamseratt@gmail.com

 استادیار

دکتر ویدا مسرت

taheremehri@yahoo.com

 استادیار

دکتر طاهره مهری

bakhshani_s@yahoo.com

 استادیار

دکتر ثریا بخشانی

 

 

dr.z.arefpoor@zaums.ac.ir استادیار

دکتر زهره عارف پور   

 

بخش پاتولوژی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

kadeh@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر حمیده کده

shirin.saravani@yahoo.com

دانشیار

دکتر شیرین سراوانی

m.shahsavari87@yahoo.com

استادیار  

دکتر مریم شهسواری 

 

بخش پریودانتیکس
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 arbabi_92@yahoo.com

 استادیار

دکتر فرشته اربابی کلاتی

Dr.rigi@gmail.com

دانشیار

دکتر محمد ایوب ریگی لادیز

s_a_moghadam@yahoo.com

دانشیار

دکتر سمیه انصاری مقدم
  masoudbamedi@yahoo.com  استادیار دکتر مسعود بامدی

arbabi.parvin@gmail.com  استادیار دکتر  پروین اربابی کلاتی

 

 

بخش ترمیمی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

aghaderi62@yahoo.com

 

 استادیار

دکتر احمد قادری

darvishzadeh.dentist@gmail.com

 استادیار

دکتر فاطمه درویش زاده
   

so_tabatabaei@yahoo.com

 استادیار

دکتر سمیه حسینی طباطبایی

 

 dr.amin_haddad@yahoo.com

 استادیار دکتر محمدامین حداد

atoufia901@mums.ac.ir  

 استادیار

دکتر عاطفه عطوفی  


 
دکتر صفورا افشاری

 

بخش ارتودنتیکس
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

shahri_fa@yahoo.com

استادیار 

دکتر فریبا شهری

nedashahraki@gmail.com

استادیار 

دکتر ندا شهرکی

fkeikhaee@yahoo.com

 استادیار

دکتر فاطمه کیخایی

drfatemib@gmail.com  استادیار دکتر بهاره فاطمی

 ahmad.sajedi65@gmail.com  استادیار  دکتر احمد ساجدی

 askary.amin@gmail.com  استادیار  دکتر امین عسکری

 

بخش پروتز
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

Mhormozi8818@gmail.com

استادیار  

دکتر محسن هرمزی 


استادیار 

دکتر علی آرزو بخش

ali67705@yahoo.com

استادیار  

دکتر  علیرضا معظمی


np93090@gmail.com
 مربی دکتر حسن جهانتیغیRz-koohkan@yahoo.com استادیار 
دکتر راضیه کوهکنNegarmir0036@gmail.com استادیار دکتر نگار میر

 

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 bozorgmehr.e@gmail.com

PHD  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

  دکتر الهام بزرگمهر


 دندانپزشک عمومی

دکتر شمس الدین ریگی     

 nadermir@yahoo.com  دندانپزشک عمومی دکتر نادر میری      

 

 


 

 معاونت آموزشی

محتوای مرتبط