قوانين و مقررات

 

شرايط صدور كارت عضويت

 

1- اعضاي هيئت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با ارائه كارت شناسايي معتبر كه از سوي دانشگاه يا موسسات وابسته به آن صادر شده باشد.

2- پزشكان شاغل در دانشگاه ( غير هيئت علمي) و كاركنان با ارائه معرفي نامه رسمي از واحدهاي مربوطه.

3- رزيدنتها و دانشجويان مهمان باارائه معرفي نامه معتبر از آموزش دانشكده.

4- دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با ارائه كارت دانشجويي.

        4-1- كتابخانه مركزي دانشگاه تا هنگام تاسيس كتابخانه دانشكده پزشكي، صرفا براي دانشجويان رشته پزشكي كارت عضويت صادر مي كند.

       4-2- كتابخانه هر دانشكده و يا آموزشكده وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مي بايست فقط براي دانشجويان مربوطه كارت عضويت صادر نمايد.

        4-3- كارت عضويت كتابخانه مركزي يا كتابخانه هاي تابعه دانشگاه براي كليه كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان معتبر بوده، و عضو با ارائه و سپردن آن نزد كتابخانه هاي ياد شده مي تواند از خدمات كتابخانه بهره مند شود.

تبصره1- در صورت مفقود شدن كارت عضويت، عضو مي بايست شخصاً حداكثر ظرف مدت 24 ساعت كتباً مراتب را به كتابخانه اطلاع دهد. بديهي است مسئوليت هر گونه سوء استفاده از كارت كتابخانه از زمان مفقود شدن تا هنگام اطلاع ، بعهده عضو خواهد بود.

تبصره 2- در صورت مفقود شدن كارت عضويت در مرتبه اول، پس از مدت يكماه از تاريخ اطلاع كتبي و واريز نمودن مبلغ 5000 ريال به حساب در آمد دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، المثني صادر مي شود.

تبصره 3- در صورت مفقود شدن المثني عضويت براي همان سال تحصيلي لغو مي گردد، صدور كارت مجدد براي سال تحصيلي آينده منوط به واريز نمودن مبلغ 10000 ريال به حساب درآمد دانشگاه و ارائه فيش آن به كتابخانه مي باشد.

 مقررات امانت كتاب

1- ارائه كارت عضويت كتابخانه به بخش امانت جهت امانت گرفتن كتاب الزامي است.

2- تعداد كتب و مدت امانت براي اعضاي كتابخانه بشرح زير تعيين مي گردد:‌

       2-1- اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، حداكثر 5 جلد و بمدت يك هفته.

       2-2- كليه دانشجويان، حداكثر 3 جلد بمدت يك هفته.

       2-3- كليه پزشكان ( غير هيئت علمي) و كاركنان دانشگاه حداكثر يك كتاب بمدت يك هفته.

        2-4- در كتابخانه هاي بيمارستاني حداكثر كتب تحويلي 2 جلد و حداكثر بمدت 3 روز.

تبصره 1- مدت امانت كتابهاي درسي و كتابهايي كه مراجعه به آنها زياد است، مي تواند بنا بدرخواست مدرسين و يا تشخيص رئيس كتابخانه كاهش يابد.

تبصره 2- كتابهاي درسي و كتابهائي كه مراجعه به آنها زياد است بنا بدرخواست مدرسين و يا تشخيص رئيس کتابخانه در قسمت رزرو نگهداري شده و فقط در كتابخانه مورد استفاده قرار مي گيرند.

تبصره 3- نسخه هاي اضافي كتابهاي رزرو شده را مي توان پس از پايان ساعت كار كتابخانه تا ساعت 8 صبح روز بعد به امانت داد. در هر صورت يك نسخه از كتاب رزرو شده در كتابخانه نگهداري خواهد شد.

تبصره 4- در صورتيكه متقاضي براي كتاب نباشد، تمديد مدت امانت بلامانع است. و چنانچه شخص ديگري كتاب را درخواست كرده باشد، مدت امانت قابل تمديد نخواهد بود. كتاب درخواست شده 24 ساعت براي متقاضي نگهداري مي شود و در صورت عدم مراجعه، در اختيار متقاضي ديگر قرار مي گيرد.

تبصره 5- نسخه هاي خطي و كمياب، كتابهاي مرجع و همچنين كتابهاي تك نسخه اي كه به تشخيص كتابدار وجود آنها در كتابخانه ضروري است، امانت داده نمي شوند.