اقدامات انجام شده

 

فعالیت های انجام شده

راه اندازی وب سایت دانشکده دندانپزشکی زاهدان - 

راه اندازی و ارتقاء شبکه داخلی دانشکده دندانپزشکی  -

داخلی دانشکده دندانپزشکی  Wireless راه اندازی شبکه -

راه اندازي سيستم اتوماسيون مكاتبات اداري -

ارتقاء کل سیستم های دانشکده -

اتصال به شبکه علمی کشور با فیبر نوری

راه اندازی سرور آنتی ویروس و نصب آنتی ویروس تحت شبکه

 

 

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط