مديريت و كاركنان


 

مسئول دفتر

دکتر فرشته اربابی کلاتی

نام ونام خانوادگی

 دانشکده دندانپزشکیEDOمدیر

سمت

دکتری تخصصی پریودانتیکس

مدرک تحصیلی

 arbabi_92@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی

 

معرفی پرسنل

محدثه کیخا

نام و نام خانوادگی

کارشناس

سمت

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی

Edo_dandan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی

 

 

EDOرابطین

سمت

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

رابط گروه آموزشی ارتودنسی

دکترای تخصصی

دکتر فریبا شهری

رابط گروه آموزشی اندودانتیکس

دکترای تخصصی

دکتر محمد سالارپور

رابط گروه آموزشی ترمیمی

دکترای تخصصی

دکتر سمیه حسینی طباطبایی

رابط گروه آموزشی پروتز

دکترای تخصصی

دکتر اعظم السادات مصطفوی

رابط گروه آموزشی پریودانتیکس

دکترای تخصصی

دکتر محمد ایوب ریگی لادیز

رابط گروه آموزشی رادیولوژی

دکترای تخصصی

دکتر عباس محمدی

رابط گروه آموزشی پاتولوژی

دکترای تخصصی

دکتر حمیده کده

رابط گروه آموزشی اطفال

دکترای تخصصی

دکتر ناهید رمضانی

رابط گروه آموزشی جراحی

دکترای تخصصی

دکتر سیروس ریسباف

رابط گروه آموزشی تشخیص

دکترای تخصصی

دکتر لیلا فرهاد ملاشاهی