نیاز های آموزش اساتید


 

نیازهای آموزش اساتید

اولویت های نیازهای آموزشی اساتید براساس نظر سنجی انجام شده در اردیبهشت ماه سال 92

*کارگاه روش های مختلف تدریس

 

*کارگاه طراحی سئوال و تحلیل آزمون

 

SPSS * کارگاه مفاهیم آماری  و

 

*کارگاه مقاله نویسی

 

*کارگاه روش تحقیق

 

*کارگاه روش صحیح جستجو در اینترنت

 

*کارگاه روش های نوین ارزشیابی دانشجو

 

 

Systematic review *کارگاه

 

 

پیشرفته word , power point *کارگاه

 

*کارگاه برنامه ریزی درس و تهیه طرح درس