برگزاری کارگاه های آموزشی


 

برگزاری کارگاههای آموزش

 

*کارگاه روش تحقیق مقدماتی (27/7/90)

 

*کارگاه روش تحقیق کمی (1/10/89)

 

*کارگاه پژوهش در آموزش (10/9/89 )

 

*کارگاه طرح درس (8/10/89)

 

پیشرفته(9/10/89 ) spss * کارگاه

 

*کارگاه روش مطالعه مقاله(28/11/89)

                                                                  

(9/10/89Log book *کارگاه طرح درس ،

 

*کارگاه  اخلاق درآموزش بالینی (9/10/89 )

*کارگاه برنامه ریزی استراتژیک ( 28/9/89 )