اعضاء هیئت علمی

 

بخش رادیولوژی
cv پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

vidamseratt@gmail.com

 استادیار

دکتر ویدا مسرت

taheremehri@yahoo.com

 استادیار

دکتر طاهره مهری

bakhshani_s@yahoo.com

 استادیار

دکتر ثریا بخشانی

 

 

dr.z.arefpoor@zaums.ac.ir استادیار

دکتر زهره عارف پور

 

 


بخش رادیولوژی

محتوای مرتبط