برنامه آموزشی دانشجویان

 

 

برنامه آموزشی دانشجویان -علوم پایه
شماره درس،پیشنیاز و همنیازهای دروس رشته دندانپزشکی 

برنامه آموزشی دانشجویان ورودی 96-91

آیین نامه آموزشی
ترم بندی

 

سرفصل دروس

 

 

 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط