مراحل ثبت عنوان و پروپوزال


 

مراحل ثبت عنوان و پروپوزال

فرم درخواست ثبت پروپوزال پایان نامه عمومی و تخصصی

فرم تصويب موضوع پايان نامه

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

 

راهنماي اتوماسیون پژوهشی دانشگاه

ویژه پژوهشگران