مراحل ثبت عنوان و پروپوزال

 

مراحل ثبت پروپوزال

فرم درخواست ثبت پروپوزال پایان نامه عمومی و تخصصی

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

 

راهنماي اتوماسیون پژوهشی دانشگاه

ویژه پژوهشگران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محتوای مرتبط