اعضاء هیئت علمی

 

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
   bozorgmehr.e@gmail.com

PHD  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

  دکتر الهام بزرگمهر
   

عمومی دندانپزشک

دکتر شمس الدین ریگی      
   nadermir@yahoo.com عمومی دندانپزشک
دکتر نادر میری 
 
دندانپزشک  عمومی
    دکتر مانا نخعی               
   


دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

محتوای مرتبط