برنامه هفتگی دانشجویان علوم پایه

     برنامه هفتگی        علوم پایه    (ترم اول)ورودی بهمن 96                   نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96

 

5/9-5/7

5/11-5/9

5/13-5/11

5/15-5/13

5/17-5/15

5/19-5/17

شنبه

اندیشه اسلامی 1(ب)گ1 دانشکده پیراپزشکی

اندیشه اسلامی 1(خ) گ4 دانشکده پیراپزشکی

 

اخلاق اسلامی (خ)گ1

اخلاق اسلامی (ب)گ2

سلامت دهان و جامعه

 

یکشنبه

تربیت بدنی1(ب)

 

 

 

زبان پیش دانشگاهی

 

دوشنبه

علوم تشریحی1نظری

تربیت بدنی1(خ)

 

 

 

 

سه شنبه

علوم تشریحی 1 عملی  گ1

علوم تشریحی 1 عملی  گ2

علوم تشریحی 1 عملی  گ3

علوم تشریحی 1 عملی  گ4

زبان پیش دانشگاهی

 

چهارشنبه

علوم تشریحی1نظری دانشکده توانبخشی606

بیوشیمی1

دانشکده توانبخشی606

 

فارسی عمومی ساعت30/16-30/13

 

پنج شنبه

علوم تشریحی1نظری

بیوشیمی1

 

 

 

 

 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط