صفحه اصلي > معاونت آموزشی  > شروع و پایان روتیشن ها در نیمسال دوم٩٥-٩٤ 

 

تاریخ شروع و پایان روتیشن ها در نیمسال اول 95-94

روتیشن اول (1)    :               21/6/94 لغایت 11/7/94

(11) :21/6/94 لغایت 30/6/94

(12) :31/6/94لغایت 11/7/94

روتیشن دوم(2) :                   12/7/94 لغایت 4/8/94

(21) : 12/7/94 لغایت 20/7/94

(22) :21/7/94 لغایت 4/8/94

روتیشن سوم (3):                  4/8/94 لغایت 25/8/94

(31) : 4/8/94 لغایت13/8/94

(32) :16/8/94 لغایت 25/8/94

روتیشن چهارم (4):             26/8/94 لغایت 18/9/94

(41) : 26/8/94 لغایت 8/9/94

(42) : 9/9/94 لغایت 18/9/94

 روتیشن پنجم (5):            22/9/94 لغایت 14/10/94

(51) :22/9/94 لغایت 30/9/94

(52) : 1/10/94لغایت 14/10/94

 

948 :بازدیدکنندگان این صفحه
59 :بازدیدکنندگان امروز
1359535 :کل بازدیدکنندگان
8 : بازدیدکنندگان آنلاین
0.2290 :زمان بارگزاری صفحه