اعضاء هیئت علمی


 

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان
cv
پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی
   bozorgmehr.e@gmail.com

PHD  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

  دکتر الهام بزرگمهر
   

 دندانپزشک

دکتر شمس الدین ریگی      
  zmirshekar@mihanmail.ir 

 دندانپزشک

دکتر زهرا میرشکار
   nadermir@yahoo.com  دندانپزشک
دکتر نادر میری 
    dahmardeh.azam@yahoo.com دندانپزشک        دکتر اعظم دهمرده   
    دندانپزشک  دکتر فیروزه رفیقدوست