معرفی روابط عمومی


 

سید نعمت اله داودی  نام و نام خانوادگی
 لیسانس روابط عمومی   مدرک تحصیلی
مسئول روابط عمومی   عنوان پست