پرسنل اداره آموزش


 

 

معاونت آموزشی
 دکتر  حشمت اله شهرکی ابراهیمی
نام و نام خانوادگی
معاون آموزشی دانشکده
سمت
 متخصص اندودانتیکس
مدرک تحصیلی

dr.sh.shahraki.ebrahimi@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی

 

 

پرسنل اداره آموزش
سمت
مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف
رئیس اداره آموزش
 لیسانس جغرافیا

خانم نرگس حسیبی

1
کارشناس آموزش
 لیسانس علوم تربیتی

خانم مریم اکبری

2
کارشناس لیسانس روابط عمومی  خانم فاطمه محمدپور
3
کمک کارشناس آموزش
 دیپلم
اقای نوروز یوسفی
4