همکاران اداره آموزش

 

معاونت آموزشی
خانم دکتر فاطمه اربابی کلاتی
نام و نام خانوادگی
معاون آموزشی دانشکده
سمت
متخصص
بیماری های دهان
مدرک تحصیلی

arbabi@zaums.ac.ir

آدرس پست الکترونیکی

 

   33414005 :   تلفن تماس

 

همکاران اداره آموزش
سمت
مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف
رئیس اداره آموزش
 لیسانس علوم تربیتی

خانم مریم اکبری

1
کارشناس آموزش
لیسانس روابط عمومی

خانم فاطمه محمدپور

2
کارشناس آموزش
لیسانس مهندسی کامپیوتر
آقای پیمان عبدی
3
کمک کارشناس آموزش
 دیپلم
آقای شهابی
4

  تلفن تماس  آموزش :  33414004

      33441814- داخلی 242  


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط