شوراهای فعال

 

 

شوراهای فعال

رياست ، معاونين و مديران گروههاي آموزشي

شوراي مديران گروههاي آموزشي

رياست، معاونين و 8 نفر از هيئت علمي
شوراي پژوهشي

رياست، معاونين و 4 نفر از هيئت علمي

EDU كميته توسعه آموزش پزشكي
رياست، معاونين و 4 نفر از هيئت علمي
شوراي دندانپزشكي جامعه نگر

 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط