آمار دانشجویان

 

 

آمار دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی
358نفر
 دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی  عمومی - سراسری
124نفر
 دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی 
بین الملل
6 نفر
دستیاران جراح فک و صورت
9 نفر
دستیاران  رشته اندودانتیکس  

 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط