اعضاء هیئت علمی


 

بخش اطفال
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 elahehashemi_89@yahoo.com

 استادیار

 دکتر اله السادات هاشمی

Dr_amirabadif@yahoo.com, amirabadi@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر فروغ امیرآبادی
 ramazani77@gmail.com, ramazani@zdmu.az.ir

 دانشیار

دکتر ناهید رمضانی

  f.mohammadi4045@gmail.com  استادیار  دکتر فاطمه محمدی

 mirfatemeh@yahoo.com استادیار   دکتر فاطمه میر

 
dr.masumedanesh@gmail.com
استادیار
 دکتر معصومه دانش

 

بخش جراحی
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

c_risbaf@yahoo.com, srisbaf@gmail.com دانشیار دکتر سیروس ریسباف

  hamedzahedi59@gmail.com
استادیار  دکتر حامد زاهدی پور

 

sinahakimi@yahoo.com

استادیار دکتر سینا حکیمی

 

me.chohedri@yahoo.com

استادیار دکتر مهدی  چوهدری

  dr.bazihossein@gmail.com   دندانپزشک عمومی-مربی دکتر حسین بزی

 

بخش بیماری های دهان
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

  nosratzehi@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر نصرت زهی

  arbabi@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر فاطمه اربابی

  honarmand56@yahoo.com دانشیار دکتر ماریه هنرمند

  shirzaiy@gmail.com  دانشیار دکتر شیرزایی

  gsm.arena2006@yahoo.com  استادیار دکتر معصومه نهی

 

بخش اندودانتیکس
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

eshaghalis@yahoo.com

دانشیار

دکتر اسحق علی صابری

  nargesfarhadm@yahoo.com

 دانشیار

دکتر نرگس ملاشاهی

   aliabaditahere@yahoo.com

استادیار  

 دکتر طاهره علی آبادی  

   sahar1145@yahoo.com  استادیار 
دکتر سحر سلطانی

   dr.h.shahraki.ebrahimi@gmail.com  استادیار دکتر  حشمت الله شهرکی ابراهیمی

 
 استادیار دکتر  فرشید غلامی

  goroohi@gmail.com
 استادیار دکتر  حسین گروهی

   

 

 

 

بخش رادیولوژی
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

  vidamseratt@gmail.com

 استادیار

دکتر ویدا مسرت

 

taheremehri@yahoo.com

 استادیار

دکتر طاهره مهری

 

bakhshani_s@yahoo.com

 استادیار

دکتر ثریا بخشانی

 

 

  dr.z.arefpoor@zaums.ac.ir استادیار

دکتر زهره عارف پور   

 

بخش پاتولوژی
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

  kadeh@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر حمیده کده

  shirin.saravani@yahoo.com

دانشیار

دکتر شیرین سراوانی

  m.shahsavari87@yahoo.com

استادیار  

دکتر مریم شهسواری 

 

بخش پریودانتیکس
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

   arbabi_92@yahoo.com

 استادیار

دکتر فرشته اربابی کلاتی

  Dr.rigi@gmail.com

دانشیار

دکتر محمد ایوب ریگی لادز

s_a_moghadam@yahoo.com

دانشیار

دکتر سمیه انصاری مقدم

  masoudbamedi@yahoo.com  استادیار دکتر مسعود بامدی

  arbabi.parvin@gmail.com  استادیار دکتر  پروین اربابی کلاتی

 

 

بخش ترمیمی
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

  aghaderi62@yahoo.com

 

 استادیار

دکتر احمد قادری

  darvishzadeh.dentist@gmail.com

 استادیار

دکتر فاطمه درویش زاده
     

so_tabatabaei@yahoo.com

 استادیار

دکتر سمیه حسینی طباطبایی

Maryamzanjani941@gmail.com  

 

 استادیار دکتر مریم زنجانی

  atoufia901@mums.ac.ir  

 استادیار

دکتر عاطفه عطوفی  

 

 

 

 

 

دکتر صفورا افشاری

 

بخش ارتودنتیکس
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

  shahri_fa@yahoo.com

استادیار 

دکتر فریبا شهری

  nedashahraki@gmail.com

استادیار 

دکتر ندا شهرکی

  fkeikhaee@yahoo.com

 استادیار

دکتر فاطمه کیخایی

  drfatemib@gmail.com  استادیار دکتر بهاره فاطمی

   ahmad.sajedi65@gmail.com  استادیار  دکتر احمد ساجدی

     

 

بخش پروتز
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

  Mhormozi8818@gmail.com

استادیار  

دکتر محسن هرمزی 

 

استادیار 

دکتر علی آرزو بخش

  ali67705@yahoo.com

استادیار  

دکتر  علیرضا معظمی

 
np93090@gmail.com
 مربی دکتر حسن جهانتیغی  Rz-koohkan@yahoo.com استادیار 
دکتر راضیه کوهکن  Negarmir0036@gmail.com استادیار دکتر نگار میر

 

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

   bozorgmehr.e@gmail.com

PHD  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

  دکتر الهام بزرگمهر

 

 دندانپزشک عمومی

دکتر شمس الدین ریگی     

   nadermir@yahoo.com  دندانپزشک عمومی دکتر نادر میری 

 

     

 

 


 

 معاونت آموزشی

محتوای مرتبط