پرسنل کتابخانه

 

 

الهه نگهدار

سمت: کتابدار

کارشناسی ارشد کتابداری

پست الکترونیک :

dent.library@zaums.ac.ir

e.negahdar@zaums.ac.ir

تلفن تماس : 33441814- داخلی 212

 

شماره سامانه پیامکی دانشکده دندانپزشکی

10000297294864

__________________ 

 


کتابخانه

محتوای مرتبط