پيوندهاي مفيد

 

 

وب سایت هایی در زمینه فناوری اطلاعات

آدرس الكترونيكي

نام سازمان

http://it.zaums.ac.ir سایت مدیریت فناوری اطلاعات زاهدان
http://www.asreertebat.com هفته نامه عصر ارتباط
http://www.ictna.ir اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات

واحد فناوری اطلاعات

محتوای مرتبط