تکنولوژی جدید آموزشی

 

     تکنولوژی جدید آموزشی


تعریف:تکنولوژی امروزی عبارت است از فرایند پیچیده و منسجمی که شامل افراد،فرایندها،ایده ها ، ابزار و سازمانها می باشد.

که برای تجزیه و تحلیل مشکلات وایجاد ، اجرا،ارزشیابی و کنترل راه حل مشکلاتی که در تمام جنبه های یادگیری انسان

دخالت دارند به کار می رود.

 

*متدهای مختلف ارزشیابی

 

**متدهای مختلف آزمون

 

 

 


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط