ارزشیابی سوالات امتحانی

 

ارزشیابی سوالات امتحانی

 

*ضریب دشواری

 

**ضریب تمیز

 

*** تفسیر ضریب تمیز

 

****مقادیر مطلوب ضریب تمیز

 

_ارزشیابی سوالات امتحانی

 

هدف از تحلیل سوالهای آزمون وارسی تک تک سوالها و تعیین میزان دقت و نارسایی های آنهاست.در تحلیل سوالهای آزمون، نقاط قوت و ضعف یک آزمون و کیفیت همه سوالهای آن تعیین میشود بنابراین لازم است که معلمان ،پس از اجرای هر آزمون ، سوالهای آن را تحلیل کنند و با استفاده از نتایج حاصل به تجدید نظر در ازمون و بهبود کیفیت سوالها برای استفاده های بعدی اقدام نمایند.

اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سوالهای یک آزمون پاسخهایی هستند که آزمون شوندگان به هر سوال می دهند به این صورت که چند نفر گزینه درست را انتخاب کرده اند ،هر یک از گزینه های انحرافی چند نفر را به خود جلب کرده است ، و چند نفر آن را بی جواب گذاشته اند. اطلاعات موجود که برای تحلیل هر یک از سوالهای آزمون و محاسبه شاخصهای آماری آن سوال ضروری هستند از طریق تعیین دو گروه قوی (بالا)و ضعیف (پایین) بدست می آید.برای تعیین گروه های بالا و پایین برگه های آزمون را به ترتیب نمره ای که گرفته اند از کوچک به بزرگ مرتب کنید و به همین ترتیب از پایین ترین نمره شروع کنید و تعداد برگه هایی را که می خواهید در گروه پایین قرار دهید نیز برگزینید. 

 

 

                   ضریب دشواری    Difficulty Index

 

تعریف : 1-در صدی از افراد که به سئوال جواب درست داده اند.2- مطلوب درجه دشواری در آزمون های پیشرفت تحصیلی 7 /0-3 /0 است.

                

 

   سوال   آسان                                                                                 سوال   دشوار                                   

                  1   _____________________________________________ 0

                                                                             

 

                                               انتخاب های درست گروه بالا+ انتخاب های درست گروه پایین          

       ضریب دشواری سئوال= __________________________________________________   × 100

                                                           تعداد افراد گروه بالا + تعداد افراد گروه پایین

 

 

Discrimination Index **ضریب تمیز

تعریف : ضریب تمیز قدرت سئوال را در تشخیص بین گروه قوی و گروه ضعیف آزمون شوندگان مشخص می کند یعنی معلوم می نماید که سئوال تا چه اندازه می تواند گروه قوی را از گروه ضعیف تشخیص دهد.

 

        انتخاب های درست گروه پایین - انتخاب های درست گروه بالا

D=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 تعداد افراد یک گروه (بالا یا پایین )

 

***تفسیر ضریب تمیز

هر قدر ضریب تمیز بزرگتر باشد قوه تمیز آن سئوال بیشتر و هرقدر این ضریب کوچکتر باشد قوه تمیز آن کمتر است.

مثلا اگر ضریب تمیز سئوالی 90 /0 باشد آن سئوال آزمون شوندگان قوی و ضعیف را خیلی خوب از هم جدا خواهد کرد.

اما اگر این ضریب 10 /0 باشد آن سئوال از عهده جداسازی دانشجویان قوی و ضعیف به خوبی بر نخواهد آمد.

ضریب تمیز صفر حاکی از این است که سئوال به هیچ وجه نتوانسته بین گروه قوی و ضعیف تمایز قائل شود.

****مقادیر مطلوب ضریب تمیز

 

 0/4 و بالاتر : سئوالات بسیار خوب

39 /0 - 30 /0 :  تقریبا خوب

29 /0 - 20 /0 :سئوالاتی که احتیاج به تجدید نظر دارند

زیر 19/0: سئوالات ضعیف که به تجدید نیاز دارند و یا باید حذف شوند.

 

 


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط