پژوهش در آموزش

 

پژوهش در آموزش

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در دست انجام

 

 * مقایسه تاثیر دو روش فیلم video tape و آموزش زنده در تدریس ،نحوه قرار دادن صحیح فیشور سیلانت به دانشجویان دندانپزشکی-دکتر فاطمه اربابی ،دکتر مهکامه میرکریمی

 

*مقایسه تاثیر دو شیوه آموزشی جهت ارائه اصول کنترل در بهبود آگاهی و نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی 5و6 زاهدان در نیمسال اول تحصیلی 90-89  - دکتر رسول اربابی ،دکتر لیلا احمدیان

*مقایسه اختلالات اضطرابی در دانشجویان دندانپزشکی و غیر دندانپزشکی - نصیر خیر آبادی- دکتر سارا ضیایی

*ارتباط انگیزش تحصیلی با سطح تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-سمانه خواجه علی جهان تیغ-دکتر عباس محمدی

*بررسی دیدگاه دانشجویان 2 سال آخر در مورد آموزش عملی در دانشکده دندانپزشکی زاهدان و عوامل موثربرآن در سال 90-عبدالحکیم فاضلی-دکتر ناهید رمضانی-دکتر فروغ امیر آبادی

*ارتباط استرس عمومی با استرس دندانپزشکی در دانشجویان دندانپزشکی زاهدان در سال 90 عبدالصادق نظری- دکتر ناهید رمضانی

*ویژگیهای یک هیئت علمی توانمند دانشگاهی در دیدگاه اساتید دانشکده دندانپزشکی زاهدان 1390-سمیه افضلی-دکتر نجمه تحویلدارنژاد 

*بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی زاهدان درمورد عوامل موثر بر یادگیری دروس نظری در سال 91-90 - صدیق کهرازهی - دکتر فاطمه اربابی کلاتی


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط