تماس با EDO

 

تماس با ما

 آدرس پستی :

EDOزاهدان کوی تیر اندازی دانشکده دندانپزشکی- طبقه دوم دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی     

آدرس پست الکترونیکی :

EDO_ dentistry@zaums.ir

شماره تلفن : 33429519- 0541

تلفکس :33414003 - 0541

دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده دندانپزشکی جهت بهینه شدن فعالیت ها منتظر پیشنهادات و انتقادات شما می باشد. 


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط