مراحل ثبت عنوان و پروپوزال

 

مراحل ثبت پروپوزال

آئین نامه نگارش پروپوزال


فرم  پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی و تخصصی

فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی هیئت علمی

راهنماي اخلاقي کارآزماييهاي باليني

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان

راهنماي عمومي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي دارای آزمودنی انسانی 

راهنماي اخلاقي پژوهشهاي ژنتيک پزشکی

راهنماي اخلاقي پژوهش با سلولهاي بنيادي 

راهنماي اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروههاي آسيبپذير

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 

 

 

دفترچه های راهنمای اخلاقی

فرم رضایت نامه کمیته اخلاق

راهنماي اتوماسیون پژوهشی دانشگاه ویژه پژوهشگران

چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


معاونت تحقیقات و فناوری

محتوای مرتبط