دستورالعمل اجرایی آموزش مداوم

 

 

1.برنامه های مدون (جهت پزشکان عمومی یا گروه تخصصی مربوطه)از دیسکت ارسالی که در اختیار گروهها قرار داده شده و بر اساس اولویتها و کاربردی بودن موضوع انتخاب شود.

2.برنامه اجرایی با ذکر عنوان ،کد برگزاری ،ریز مباحث ،نام سخنران ، نام دبیر برنامه و تاریخ دقیق اجرا ،تایپ و ارسال شود.

3.برنامه مدون در قالب 5 ساعت کامل برنامه ریزی شود (وقت پذیرایی افتتاحیه و اختتامیه جزء ساعات آموزشی محسوب نمی گردد.

4. ارائه مباحث همراه با پاور پوینت و متناسب با ساعت سخنرانی باشد

5. اسلاید اول شامل اطلاعات شناسایی و موضوع سخنرانی ،اسلاید دوم درخصوص طرح کلی سخنرانی و سرفصل ها و اسلاید پایانی به خلاصه و نتیجه گیری مبحث اختصاص داده شود.

6 . درپایان هر مبحث زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص داده شود.

7.از آنجائیکه جهت اخذ مجوز بایستی حدال سه ماه قبل از برگزاری برنامه اقدام شود خواهشمند است این فاصله زمانی مدنظر قرار گیرد.

8.فرم مشخصات سخنرانی جهت هر مبحث در برنامه بایستی تکمیل ،ضمیمه ریز برنامه اجرایی و فرم در خواست مجوز شده و جهت اقدامات بعدی به دفتر آموزش مداوم ارسال شود.

9. در خصوص انتخاب تاریخ برگزاری برنامه نهایت دقت را مبذول فرمایند چون پس از صدور مجوز هیچ تغییری پذیرفته نخواهد شد

10. لازم به ذکر است ساعت تدریس شما در این دوره هاجزءامتیازات اجرایی ارتقاءمحسوب میگردد.

اهداف آموزشی گروههای آموزشی در فایل دانلود


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط