تماس با ما

 

 آدرس

زاهدان خیابان آزادگان شرقی - دانشکده دندانپزشکی

 کدپستی

9817699693

پست الکترونیکی

dentistry@zaums.ac.ir

شماره سامانه پیامکی دانشکده دندانپزشکی

10000297294864

تلفن های تماس

 33414005 ریاست دانشکده
 33414004 واحد آموزش
  امور اداری
33429521
واحد فناوری اطلاعات
 33429479 دفتر پرستاری
 33429519 واحد پژوهش

 33441814

33441824

33429483

33429482

33429486

33429486

مرکز تلفن

 

 

 

 

 

 


مدیریت

محتوای مرتبط