معاونت و همکاران

معاونت تحقیقات و فناوری 
خانم دکتر سمیه انصاری مقدم
نام و نام خانوادگی
معاون پژوهشی  دانشکده
سمت
 متخصص پریودانتیکس
مدرک تحصیلی

s_a_moghadam@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی
کارشناس
 ساناز ایثار
نام و نام خانوادگی
کارشناس مسئول پژوهش
سمت
فوق لیسانس مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی

sanaz.easar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی

تلفن تماس : 33429519- 33441814 داخلی 270


معاونت تحقیقات و فناوری

محتوای مرتبط