مجله دانشکده دندانپزشکی

Dental Clinical and Experimental Journal

 مدیر مسئول : دکتر عباس محمدی

سردبیر : دکتر محمد ایوب ریگی لادز

مدیر اجرایی: دکتر شیرین سراوانی

کارشناس: ساناز ایثار

دوره انتشار:  فصلنامه

ISSN:2423-7574

زبان:  انگلیسی

سایت اختصاصی : www.dentalcej.com 

نشانی الکترونیک : dcej@zaums.ac.ir

تلفن :  33429519-054


معاونت تحقیقات و فناوری

محتوای مرتبط