مدیران سابق

 

روسای پیشین دانشکده دندانپزشکی

 

 

 

خانم دکتر سودابه سرگلزایی

 

 

از تاریخ    1376/2/1   تا   1380/8/4


 

آقای دکتر اسحق علی صابری


 

از تاریخ 1380/8/5  تا 1384/7/1

 

آقای دکتر محمد ایوب ریگی لادیز


 

از تاریخ 1384/7/2  تا 1388/9/8

 

خانم دکتر لیلا ملاشاهی


 

از تاریخ 1388/9/9  تا 1391/5/8

 

آقای دکتر عباس محمدی


 

 

از تاریخ 1391/5/9  تا 1395/4/15

 

 

آقای دکتر سیروس ریسباف


 

از تاریخ 1395/4/15   تاکنون

 

 


مدیریت

محتوای مرتبط