اهداف و رسالت

اهداف و رسالت

 

 1. تلاش در پیشرفت معنوی، اخلاقی، علمی و مهارتی مجموعه دانشکده 

2. بکارگیری روحیه همکاری، شرافت انسانی، انتقال تجارب مفید، دانش و مهارتهای کسب شده بین مجموعه دانشکده 

3. تلاش در تربیت دندانپزشکانی متعهد، موفق و توانمند برای خدمت رسانی مطلوبتر به جامعه 

4. پاسخگویی توام با احترام و اکرام به اساتید، کارکنان، دانشجویان و بیماران 

5. رعایت کامل مقررات و ضوابط و عدالت و انصاف در توزیع حقوق و امکانات و منابع موجود به منظور رضایتمندی اساتید، دانشجویان ، کارکنان و بیماران 

6. استقبال از انتقادات و پیشنهادات سازنده 

7. انجام خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی به نحو شایسته به بیماران 

8. ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی براساس ضوابط به دانشجویان و دستیاران 

9. توانمند سازی گروه های آموزشی در اجرای وظائف محول

10. بررسی نیازهای استان به ارائه خدمات دندانپزشکی و برنامه ریزی در این راستا 

11. ارتقاي كمي و كيفي نشر فعاليت­ هاي نوآورانه آموزشي

12. گسترش فعاليت­ هاي دانشجويي در حوزه آموزش پزشكي

13. زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه آموزش

14. تمرکز زدایی در تصمیم سازیهای آموزشی

15  افزايش طرح­ هاي توسعه ­اي آموزش و پژوهش ­هاي آموزشي در سطح دانشگاه

 


دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

محتوای مرتبط