سرپرست تخصصی گروه های آموزشی

 

سرپرست گروه تخصصی اندودانتیکس


نام و نام خانوادگی

تصویر

مرتبه

پست الکترونیک


 تعداد دستیار تخصصی

 

دکتر اسحق علی صابری

 

دانشیار

 

eshaghalis@yahoo.com

 

 8 نفر

 

 

تلفن تماس : 33441814 - داخلی 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه تخصصی جراحی


نام و نام خانوادگی


تصویر

مرتبه

پست الکترونیک

  تعداد دستیار تخصصی

 

 

دکتر سیروس ریسباف


 

 

دانشیار

 

 

srisbaf@gmail.com 

 

  8 نفر

 

 

تلفن: 33441814- داخلی 243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه تخصصی ارتودنتیکس


نام و نام خانوادگی


مرتبه

پست الکترونیک

   تعداد دستیار تخصصی

دکتر فریبا شهری

استادیار

shahri_fa@yahoo.com

  1نفر

 

 

تلفن : 33441814 - داخلی: 233


 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه تخصصی پریودانتیکس


نام و نام خانوادگی

مرتبه

پست الکترونیک


 

  تعداد دستیار تخصصی

دکتر مسعود بامدی

استادیار

masoudbamedi@yahoo.com

 

 

 

تلفن تماس : 33441814 - داخلی235

 

 

سرپرست گروه تخصصی اطفال


نام و نام خانوادگی

مرتبه

پست الکترونیک


 

  تعداد دستیار تخصصی

 

دکتر ناهید رمضانی

 

دانشیار

 

 ramazani77@gmail.com, ramazani@zdmu.az.ir

 

  1نفر

 

 

تلفن تماس : 33441814 - داخلی 211

 

 

 


گروه های تخصصی

محتوای مرتبط