سرپرست تخصصی گروه های آموزشی

 

سرپرست گروه تخصصی اندودانتیکس


نام و نام خانوادگی

مرتبه

پست الکترونیک


 

دکتر اسحق علی صابری

دانشیار

eshaghalis@yahoo.com

 

 

 

تلفن تماس : 33441814 - داخلی 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه تخصصی جراحی


نام و نام خانوادگی


مرتبه

پست الکترونیک

 

دکتر سینا حکیمی

استادیار

sinahakimi@yahoo.com

 

 

 

تلفن: 33441814- داخلی 243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه تخصصی بیماری های دهان و دندان


نام و نام خانوادگی


مرتبه

پست الکترونیک

 

دکتر ماریه هنرمند

دانشیار

honarmand56@yahoo.com

 

 

 

تلفن : 33441814 - داخلی: 263


 


گروه های تخصصی

محتوای مرتبط