تقویم آموزشی 99-1398

 

تاریخ شروع و پایان روتیشن ها در بخشهای عملی در نیمسال دوم 99 - 98

 

(1) روتیشن اول : 19/11/98  لغایت 10/12/98      

11                      19/11/98  - 28/11/98                        

12                      29/11/98 - 10/12/98                        

(2) روتیشن دوم : 11/12/98 لغایت 18/1/99

21                   11/12/98 - 20/12/98                      

22                    21/12/98 - 18/1/99            

( 3 ) روتیشن سوم : 19/1/99 لغایت 9/2/99

31                      19/1/99 - 31/1/99                        

32                   1/2/99 - 9/2/99                   

( 4 ) روتیشن چهارم : 10/2/99 لغایت 30/2/99

41                     10/2/99 - 21/2/99                         

42                   22/2/99 - 30/2/99      

( 5 ) روتیشن پنجم : 31/2/99 لغایت 26/3/99

51                   31/2/99 - 13/3/99             

52                  17/3/99 - 26/3/99           

 

ضمنا بخش پروتز در روزهای یکشنبه از ابتدای ترم بصورت دائم فعال خواهد بود.

 

 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط