اعضاء هیات علمی


 

بخش اطفال
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی استادیار

 دکتر ترانه زینل زاده قوچانی

Dr_amirabadif@yahoo.com, amirabadi@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر فروغ امیرآبادی
 ramazani77@gmail.com, ramazani@zdmu.az.ir

 دانشیار

دکتر ناهید رمضانی


f.mohammadi4045@gmail.com  استادیار  دکتر فاطمه محمدی

 mirfatemeh@yahoo.com استادیار   دکتر فاطمه میرdr.masumedanesh@gmail.com
استادیار
 دکتر معصومه دانش


bagherie@zaums.ac.ir استادیار دکتر المیرا باقری


Zahra.parsaie@yahoo.com استادیار دکتر زهرا پارسایی

 

بخش جراحی
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی


c_risbaf@yahoo.com, srisbaf@gmail.com دانشیار دکتر سیروس ریسبافAmiralizadetabrizi86@gmail.com
استادیار  دکتر محمدامیر علیزاده تبریزی

t.ghasemi@gmail.com

استادیار دکتر طیبه قاسمی


Farzadnouri.fn@gmail.com

استادیار دکتر فرزاد نوری


dr.bazihossein@gmail.com   دندانپزشک عمومی-مربی دکتر حسین بزی

 

بخش بیماری های دهان
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی


nosratzehi@zaums.ac.ir

 استادیار

دکتر نصرت زهی

arbabi@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر فاطمه اربابی

honarmand56@yahoo.com دانشیار دکتر ماریه هنرمند

shirzaiy@gmail.com  دانشیار دکتر معصومه شیرزایی

gsm.arena2006@yahoo.com  استادیار دکتر معصومه نهی

f-neshat57@yahoo.com استادیار دکتر فاطمه نشاط

 

بخش اندودانتیکس
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

eshaghalis@yahoo.com

دانشیار

دکتر اسحق علی صابری


nargesfarhadm@yahoo.com

 دانشیار

دکتر نرگس ملاشاهی


 aliabaditahere@yahoo.com

استادیار  

 دکتر طاهره علی آبادی  


 sahar1145@yahoo.com  استادیار 
دکتر سحر سلطانی  استادیار دکتر  آرزو پیرحاجیFatemeh.rashki97@gmail.com
 استادیار دکتر  فاطمه راشکی قلعه نو

 

بخش رادیولوژی
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی


vidamseratt@gmail.com

 استادیار

دکتر ویدا مسرت

 

Ebrahimzade.dds@gmail.com

 استادیار

دکتر محمدحسین ابراهیم زاده آکباد


bakhshani_s@yahoo.com

 استادیار

دکتر ثریا بخشانی

 

 


dr.z.arefpoor@zaums.ac.ir استادیار

دکتر زهره عارف پور   

 

بخش پاتولوژی
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی


kadeh@zaums.ac.ir

 دانشیار

دکتر حمیده کده


shirin.saravani@yahoo.com

دانشیار

دکتر شیرین سراوانی

m.shahsavari87@yahoo.com

استادیار  

دکتر مریم شهسواری 

 

بخش پریودانتیکس
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

masoudbamedi@yahoo.com

استادیار

دکتر مسعود بامدی

 

s_a_moghadam@yahoo.com

دانشیار دکتر سمیه انصاری مقدم


kashanidds@yahoo.com


استادیار

دکتر محسن کاشانی نژاد
 

Mehrnegarmahmoudzadeh@gmail.com  استادیار دکتر مهرنگار محمودزاده


arbabi.parvin@gmail.com  استادیار دکتر  پروین اربابی کلاتی


Sop-1993@yahoo.com استادیار دکتر عذرا پسته ای

 

 

بخش ترمیمی
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی


so_tabatabaei@yahoo.com

استادیار

 

دکتر سمیه حسینی طباطبایی


darvishzadeh.dentist@gmail.com

 استادیار

دکتر فاطمه درویش زاده
 

 

 

 
safoora.afshari@gmail.com

استادیار

دکتر صفورا افشاریatoufia901@mums.ac.ir  

 استادیار

دکتر عاطفه عطوفی  

 

بخش ارتودنتیکس
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

shahri_fa@yahoo.com

استادیار 

دکتر فریبا شهری


nedashahraki@gmail.com

استادیار 

دکتر ندا شهرکی


fkeikhaee@yahoo.com

 استادیار

دکتر فاطمه کیخایی


Sara.seifi70@yahoo.com  استادیار دکتر سارا سیفی


Monagholami92@gmail.com  استادیار  دکتر مونا غلامی

alireza.chamani72@yahoo.com   استادیار دکتر علیرضا چمنی

 

بخش پروتز
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی


Mhormozi8818@gmail.com

استادیار  

دکتر محسن هرمزی dr.mmdehghan@yahoo.com

استادیار 

دکتر محمد دهقانAli.alizade6904@yahoo.com

استادیار 

دکتر علی خواجه علیزادهاستادیار  
دکتر محمد معین کفشدار
Rz-koohkan@yahoo.com استادیار 
دکتر راضیه کوهکن
Negarmir0036@gmail.com استادیار دکتر نگار میر

 

دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان
رزومه تصویر پست الکترونیکی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی


 bozorgmehr.e@gmail.com

PHD  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان

  دکتر الهام بزرگمهر دندانپزشک عمومی

دکتر شمس الدین ریگی     


 nadermir@yahoo.com  دندانپزشک عمومی دکتر نادر میری m.deghatipour@gmail.com
دکتری
PHD  دندانپزشکی اجتماعی و سلامت دهان
     دکتر مرضیه دقتی پور

 

 


 

 معاونت آموزشی

محتوای مرتبط