مدیریت

 

 

ریاست دانشکده دندانپزشکی

جناب آقای دکتر سیروس ریسباف فکور

تخصص : متخصص جراحی دهان ، فک و صورت

دندانپزشکی عمومی از : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1375

تخصصی از : دانشگاه علوم پزشکی تبریز  1385

رتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی

 

srisbaf@gmail.com

 

سرپرست معاونت پشتیبانی   

جناب آقای دکتر نادر میری

تحصیلات:  دندانپزشک عمومی

پست الکترونیکی

  nadermir@yahoo.com

 

معاونت آموزشی 

جناب آقای دکتر  حشمت اله شهرکی ابراهیمی

تخصص:  اندودانتیکس

دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال 1382

تخصصی از دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال 1393

رتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی

dr.sh.shahraki.ebrahimi@gmail.com

 

معاونت پژوهشی  

 

تخصص :

دندانپزشکی عمومی از :

تخصصی از :

رتبه علمی :

پست الکترونیکی

 

 

سرپرست  امور اداری 

آقای عباسعلی شهرکی

پست الکترونیکی


aashahraki@yahoo.com


محتوای مرتبط