برنامه آموزشی دانشجویان

 

 

برنامه آموزشی دانشجویان -علوم پایه
شماره درس،پیشنیاز و همنیازهای دروس رشته دندانپزشکی 

برنامه آموزشی دانشجویان ورودی 96-91

آیین نامه آموزشی
ترم بندی


سرفصل دروس


برنامه آموزشی دانشجویان ورودی 97 به بعد

آیین نامه آموزشی
ترم بندی


سرفصل دروس


 


معاونت آموزشی

محتوای مرتبط